TÖRTÉNHET BÁRMI EGYÉB,
DE A VILÁGVÉGE ELMARAD

Létezik egy csodálatos kódrendszer, amely a füzetlapig leegyszerűsíthető vonalrajztól a 17 dimenziós térig valamennyi szellemi szinten egyaránt értelmezhető, s melynek igazságtartalmát még a negatív erők sem bírálják felül, ők is alkalmazkodnak ehhez, kötelezően.

Sajnos e kódrendszert az emberiség nem ismeri, pedig alkalmazhatósága minden kétséget kizáróan igazolható:
Utoljára az Ószövetség prófétái tettek utalást arra, hogy e Rendszerből valamennyit „látnak", vagy ismernek. Nos, mi ugyanazt látjuk és igazolhatjuk most, amit Ők tapasztaltak 2,500 évvel ezelőtt.

E kódrendszer kötelezően tartalmazza valamennyi angyali Lény funkcióját, feladattervét, (segítségével lehetett megfejteni az újonnan felfedezett naprendszeri X. és XI. bolygó szellemi erőinek hatáskörét és karakterkészletét).

Mi is visszaigazolhatjuk, hogy a keruboknak és szeráfoknak „hat szárnya" van, bár ezek egymástól eltérőek, s mi ezért erről már többet tudhatunk, mint a Próféták, többek között azt is, hogy a magyar rovásírás e kódrendszer tartozéka. Ily módon sikerült nem csupán a 3500 - 2500 éves információkat visszaigazolni, hanem az állócsillagok születési sorát megfejteni, a Naprendszer bolygóinak karakterkészletét tökéletesen beazonosítani, a Tejút „korát" behatárolni, a Földön fellelhető Tudattartalmakat négy kategóriába besorolni, s rádöbbeni arra, hogy az Utolsó Ítéletnek még egyáltalán nem érkezett el az ideje.

A Földön négy tudattartalom létezik, amelyek közül három nem okozna problémát. Lássuk elsőként ezt a hármat:

 • Az első a növények tudattartalma, amely a növényeken kívül helyezkedik el, a Föld összes növénykéjére egy - ugyanazon Tudattartalom felügyel. Ennek kódrendszer - beni egyvonalas rajza két szimmetrikus, egymástól jócskán elhajló fűszálra hasonlít; s e jelenség kékes fényben vibrálva (is) látható, ha nem is mindenki által.
  Ez, eddig nem is lenne meglepő.
 • Második az állatok tudattartalma, amely az állatokon kívül helyezkedik el. A Föld összes állatára ugyanazon Tudattartalom felügyel. Ennek kódrendszerbeni, egyvonalas, egyszerűsített rajza kissé bonyolultabb, de alapvetően EGY tőről fakadnak: két szimmetrikus, egymástól elhajló fűszál, középtájon egy vízszintes, vonalszerű „ösztönállapot - jelzővel". A jelenség fényjelenségként is értelmezhető. Ha nem zavaró, akkor képzeljük el, hogy ezek az egyvonalas rajzok a függőleges tengelyük mentén, iszonyatos sebességgel pörögnek. Ily módon a vízszintes vonalukból „ösztöngyűrű" lesz. Világos, hogy az állatoknál az ösztöngyűrűre a helyváltoztatás miatt van szükség. Ha most ezt a kódrendszer - beni rajzot, (amelyet Magyarországon immár legalább húszezer ember ismer), bekarikázzuk, akkor egy macska vagy egy oroszlán pofácskája, orr és szájszerve fog „ránk tekinteni". S most kellene rájönnünk arra, hogy ezek szerint e Tudattartalom - kódrajzok a LÉGZÉSSEL, a LÉLEK kapujával kapcsolatosak!
  Nos, ha ez igaz a növényekre is, (hiszen a növények a leveleiken keresztül lélegeznek), igaz az állatoknál is, (akik az orr és szájszervükön keresztül lélegeznek), akkor igaz kell, hogy legyen az emberre is.
 • Harmadik tehát az ember tudattartalma, amely az embereken kívül helyezkedik el. A Föld valamennyi „eszméletlen" embere egyetlen, közös emberi, kollektív tudattartalommal bír, csak az „eszmélő" embereké képes egyedileg eltérni ettől.

  Nézzük a „közös"-t:

  Az eszméletlen ember közös, globális tudattartalma két, egymástól szimmetrikusan elhajló fűszálból áll, (vagyis alapvetően azonos tőről fakad a Földön a növény, az állat és az ember teste), e két „fűszál" gyorsan emelkedik, majd erőtlenül visszahajlik, lekonyul, s „lelógva" az alapvonal alá, a „Föld Színe" alá merülve „beleragad" a Föld Sarába.
  Ennyi lenne az ember??
  Nos, annyit már tudunk, hogy ez az „eszméletlen" ember, amely sajnos minden 10 - ből 7 - et, 8 -at jelent. (Cigaretta, sör, hamburger, koka - kola, csipszek,... egyél, igyál, vegyél, cseréld le)! Vagyis: ismerős a recept, ami miatt eszméletlenek.
  E típust jól ismerjük, mindenütt bőven jelen van.
  No de mégis... két fűszál, akár a növényi létben? Igen, csak az emberé kicsit rondább!
  Vajon miért??
  • Mert a 7 dimenziós energiamezőkben a Növények Szent Szellemi Lényege felvállalta, hogy mindenben segíti az Embert, de cserében az Embernek kell – helyette is – kivívnia a Szellem diadalát.
   S a növény állta a Szavát, az ember pedig nem!
  • Mert a 7 dimenziós energiamezőkben az állatvilág Szent Szellemi Lényege felvállalta, hogy mindenben segíti az Embert, ha kell, táplálékul szolgál, ha kell, akkor igát húz vagy a bőrét adja oda, de cserében az Embernek kell – helyette is – kivívnia a Szellem diadalát.
   S az állatvilág állta a Szavát, az ember pedig nem!
  Értjük már? Az az ember, aki ma „eszméletlen", s az orránál fogva van vezetve, a saját lelki - szellemi fejlődése érdekében nem tesz semmit!

Egy pillanatra szakítsuk meg a gondolatmenetet: létezik „eszmélő" ember is, s az ő „energiaképe" merőben MÁS; s az egyedi kézírásból is tükröződik.

Nos, továbblépve –, ha most az emberiség közös kódja, karakterkészlete, (melynek neve: Emberi Asztálvolumen), ilyen silány, akkor legalább azt állapítsuk meg, hogy milyennek kellene lennie:

Ehhez egyszerűen abból kell kiindulnunk, hogy a növényeknél és állatoknál e tudattartalom egyvonalas rajza a légzés szervére utal. Feltehetően ilyennek kellene lennie az össz emberi tudattartalomnak is.

Próbáljuk hát ebből leképezni az emberi légzés kapuját, amely nem lehet egyéb, mint egy gyönyörű női ajak, vagyis az emberi száj!

Mi tehát a Feladat:

Először is – az eszméletlen embernek – eszmélnie kellene, az energetikai kód kettős, lekókadó „fűszálát" ki kell húznia a Föld Sarából, magasra fel kell emelnie, ki kell nyújtóztatnia, duzzadt ajakként meg kell vastagítania, s az sem árt, ha e gyönyörű alkatnak idővel, középen fejecskéje növekszik, mert akkor a gyönyörű női ajakból a Szentlélek fehér galambja lesz! Az emberi lélek Szentlélekké varázsolódik, s tudattartalma – a földi testével együtt –, végérvényesen elhagyhatja az Anyag világát, a Föld - nevű bolygót!

Gyönyörű perspektíva, gyönyörű távlatok! Mert ebből nem csupán az olvasható ki, amit a többség még nem tett meg, hanem az is, hogy addig e Földről el nem pályázhatunk, amíg e csodát, minden egyes földi ember, az életében meg nem valósítja!

 • Vagyis: Utolsó Ítélet addig nem lehet, amíg az Isteni Tervbe általunk bevitt sok - sok ocsmányságot a legszemélyesebben ki nem javítgatjuk! Jelenleg e Feladatnak még a felénél sem tartunk.

Ez lett volna a 3 ismert földi tudattartalom, csakhogy az elején valahol meg lett fogalmazva, hogy a Földön 4, azaz: négy tudattartalom létezik.

(Bár az egyedi emberi tudattartalom egyvonalas grafikus ábrázolása törekvő embernél felveheti a Szentlélek alakját, a Krisztusi kereszt alakját, a Szűzanya szépségét, s Isten ragyogását, de a többségé mégiscsak a csapnivaló, lekókadó kettős fűszál - formátum, legalábbis egyelőre).

Rendüljünk hát meg, mert a negyedik földi tudattartalom ez utóbbihoz képest olyan (bonyolult és gyönyörűséges) alakzat, mint egy virágzása teljében lévő pünkösdirózsa!

Hogy értsük: ennek a negyedik Tudattartalomnak a bonyolultsági foka olyan volumenű, amelyet egy életközösség a Föld nevű bolygón hozzávetőlegesen 300 000 000 év alatt érhet el!

Fordítva is írásba foglalhatjuk: Az embernek még háromszázmillió évig kellene itt, fizikai testben élnie, hogy a közösség minden tagjának kézírásából ez az ERŐ sugározzék.

Ezzel a negyedik tudattartalommal rendelkezik a Föld minden delfinje.

Vagyis: a delfin nem állat, nem is földi lény, s fejlődését már régen befejezte.

Feltehetően azért vállalta a földi életet, hogy az embernek valahogyan segítsen a feladatai végrehajtásában.

E Sorok Szerzője delfinekkel még személyesen nem találkozott, nem is túlságosan elfogult, s csupán annyit próbált írásba foglalni, amennyit – a Próféták kora óta – a kutatási eredmények visszaigazoltak. Egy delfinben nincs gyanakvás, képtelen a rosszra, árad belőle az Élet természetessége. Ezért a Teremtő Terv olyan testtel jutalmazta meg, hogy a földi létben ne legyenek gondjai. Ezért a delfin legfőbb gondja a vonzódás, a tanítás, a játék és a szerelem. Egyetlen ellensége a feladatát nem ismerő ember, de a delfin még ezt sem fogja fel.