VALÓSÁGRA NYÍLÓ ABLAKOK

I. VALÓSÁGRA NYÍLÓ ABLAKOK

Életünkben a saját létezésünk Valóságra nyíló ablakai az érzékszerveink, melyeken keresztül földi tapasztalásainkra sort keríthetünk.

A nyugati kultúrában a többség igen nagy jelentőséggel ruházza fel a lakást. Egyéb más helyeken és kultúrákban nem a lakásnak, hanem az OTTHON - nak tulajdonítanak jelentőségteljes szerepet.

Otthonunkban található három figyelemre méltó alkotás. Az első maga a fal, amely egyidejűleg a másoktól történő elhatárolódás szimbóluma is. A másik kettő a kifelé történő nyitás esélye; az ajtó és az ablakok, melyek szintén életünk szimbólumai.
Az ajtó és az ablakok jobbára csupán akkor kerülnek figyelmünk középpontjába, ha baj van velük, illetve amennyiben másoktól valóban elhatárolódni igyekszünk.

Az ajtó, az ablak és a fal valójában bennünk található. Saját otthonunkban a kitekintést és betekintést lehetővé tevő ablakok legfontosabbjai a hitek, tudományok és az ezotéria, (legalábbis nem árt ezeken keresztül a világra, s benne önmagunkra rácsodálkozni).

E rácsodálkozás kapcsán elsődlegesen fontos azonban a legszemélyesebb tapasztalás! Vagyis teljesen mindegy, hogy nyelveket tanulunk - e, avagy az égbolton található fekete lyukakról hallunk, templomi prédikáción veszünk részt, könyvet olvasunk vagy magasröptű ezoterikus tanítást hallgatunk; az életünk végeztével lepereg rólunk minden, amelyből nem szereztünk személyes tapasztalást.

Mivel önmagunkban folyvást valamiféle Hiányt érzünk, napjainkban divattá vált az ajtó helyett az ablakon keresztül ki - be közlekedni. Ennek a tevékenységnek a neve is: ezotéria.

Alapvető, otthonteremtő emberi szinten ez talán nem is okozna olyan nagy problémát, hiszen mindegyikünk akkor és ott közlekedik, ahol és amikor akar. A probléma „emelkedettebbnek" hitt szinten jelentkezik, vagyis amikor az első, második vagy felsőbb emeletekről szeretne valaki az ablakon keresztül közlekedni. Merthogy a legtöbb ilyen esetben befelé közlekedni majdhogynem lehetetlen, kifelé közlekedni pedig roppant veszélyes.

Teljes mértékben ugyan nem zárható ki, hogy valaki egyes élethelyzetekben szárnyalni is képessé válhat, ámde a legtöbb emberi eset azt igazolja, hogy e szárnyalókból könnyedén törött szárnyú galamb lehet. Ez pedig az életünk bármely területére igaz, amennyiben valahol is túlzásokba esünk.
S teljesen mindegy, hogy e túlzást miként követjük el, s hogyan éljük meg, mert az elbírálás nem a Földön, s nem az önző kis én - ünk szempontjai szerint történik.

 

 

 

II. A 2012-es évi nyári napforduló óta radikálisan módosul az Emberi Tudattartalom!

A nagy dolgok a maguk természetességében roppant egyszerűen történnek.

Naprendszerünk 1998. őszén egyidejű, tökéletes együttállással ráhangolódott a Tejút Galaktikus Központjára. Feltehetően ugyanezen esemény kapcsán megtörtént a Hetedik Pecsét feltörése, s az emberi világba azóta árad valamely hatalmas erejű jobbító impulzus, amely képes lesz véget vetni az emberi faj Vízözön óta tartó lealacsonyodásának.

1999. januárjától rendkívüli módon felgyorsultak az események, s tudjuk, hogy az olmékok talán ha 4000, a maják több, mint 1000 éve vártak erre a jelentős dátumra, amelynek mitológiai jelzése az Idő 20-szoros gyorsulását jelenti az Időspirálban.

2004. táján a tudomány végre felfedezte a Naprendszer 10. bolygóját, amelyet 7 évvel korábban az emberi faj eleddig meg nem élt, (de legalábbis elhanyagolt) érzelmi töltése; a minden határon túl áradó, Megengedő és Felemelő Szeretet princípiuma vetített az anyagi világba.

Ez az érzelmi szál lesz hivatott arra, hogy az emberiséget az eljövendő Vízöntő Világhónap 2160 évén átvezesse, s ebben segítségére lesz az érzelmeink fegyelmező ereje: a Számonkérés, amely a Naprendszer nem sokkal később felfedezett 11. bolygója képében vetítette magát az égboltra.

Ily módon, a Halakat követő Világhónapban e két érzelmi töltés felkészül arra, hogy az emberiség szívébe hatolva padlóra fektesse a birtoklás vágyát, az EGO részvét-nélküliségét, a félelem és harácsolás ösztönerejét, s mindezek virágzó sallangjait: a pártoskodást, a piacgazdaságot és a bankárvilágot.

A Naprendszer 10. és 11. bolygójának szellemi ereje az 1997-ben történt fizikai megnyilvánulásaik óta folyamatosan hatással vannak minden emberre, de ezen érzelmi töltések radikális beavatkozást – a tudatosság szintjén – eleddig szinte senkinél nem kezdeményeztek.
Ám a 2012-es nyári napforduló rendkívüli horderejű változásokkal párosult, amelyek létjogát a közel két héttel később bekövetkezett, jelentős kaliberű napkitörés pecsételte meg.

A Naprendszer 10. bolygója a tudománytól a SZEDNA nevet kapta. A SZEDNA mögött álló hatalmas szellemi erő, a Megengedő és Felemelő Szeretet Krisztusi Ereje látványos gyorsasággal megkezdte az arra alkalmas emberei kiválasztását, s elkötelezett serege toborzását.

E sorok szerzője az átlagosnál nagyobb figyelemmel fordul az emberi érzelmeink következetes üzenetei felé. (E tevékenységét a verejtékező Tudomány még körülírni sem képes, mint ahogyan azt sem értette meg, amikor a felfedezése előtt 7 évvel csillagászokkal több ízben közöltem, hogy jó lenne, ha a 10. és 11. bolygót magyar csillagász fedezné fel, s dicső őseinkről nevezné el. Nem így történt).

Az egyes problémás emberekkel történő találkozásaim közepette, (s ki ne lenne napjainkban problémás), elmondható, hogy 1997-től 2012-ig mindössze kettő olyan nőnemű akadt, akiket a Szeretet eme princípiuma, (vagyis a 10. bolygó szellemi ereje) megszólított. A 2012-es esztendő első hat hónapjában ismét ketten akadtak e szent horogra, s mindkettőjük a Szeretet MEG NEM ÉLT, (vagyis önzetlenül tovább nem adott) mennyisége miatt vált beteggé.

Nos, ezekhez az iménti arányokhoz képest, a 2012-es esztendő nyári napfordulóját követő kb. két héten belül (napkitörés!) felbolydult minden, s dőlni kezdett a megroggyant egoista emberi várkastély; a tébolyult racionális tudat: Beszélgetőpartnereim zöménél sok esetben csakis az Önzetlen Szeretet (a 10. bolygó szellemi erejének) princípiuma jelezte, miszerint az illető ez irányú teljesítményével NINCS MEGELÉGEDVE!

Vagyis: aktiválódni kezdett e meg nem élt emberi érzelmi szál; a minden határon túl áradó, Megengedő és Felemelő Szeretet, s ezzel egyidejűleg forradalmi gyorsasággal módosul az Emberi Tudat!

Mivel is jár ez?

A történtekkel egyidejűleg, egyik napról a másikra, egyre többen arra fognak ébredni, hogy a lelki békességet csupán oly módon érhetik el, ha tevékenységük a továbbiakban a szeretetteljes szolgálat valamely formájára irányul. Ez pedig ezúttal nem szóvirág, nem „nemzeti konzultáció”, nem „mi magyarok mindent megbeszélünk” című miniszterelnöki elbizakodottság, hanem Angyali Érintés, röviden: Üzenet!

Mi is az Üzenet?

Az Üzenet sokak esetében immár egyértelműen az, hogy a Szeretet-Adó képességünk nem üti meg a mértéket!

Ez az Üzenet, amelyet e jelentős szellemi karakter immár naponta megfogalmaz, kétféle jelentéssel bír:

 • Akik eleddig nemigen próbálkoztak vele, mindazoknál jelzi, hogy a Szeretet-Adó képességük MÉG kevés.
 • Akik pedig Önzetlen Szeretet adásában eddig is járatosak voltak, azoknál ugyanez az Üzenet azt jelzi, hogy az általuk megszokott Szeretet-Adó képesség MÁR kevés.

Többre, többre van szükség, hiszen óriási a Hiány, amennyiben Szeretet-Adásról van szó!
Mert jelen hozzáállásunkból még nem származik fénylő aurájú Kárpát-Haza!

Mi történik, ha az illető az Üzenetet még nem érti?

Az történik, hogy szenved, s nem ébred rá ennek okára.

Mi történik, ha az illető az Üzenetet megértette?

Attól kezdve a gondviselés el is várja, hogy teljesítse újdonsült vállalásait.
Ez esetben azonban nem holmi hangzatos alapítványok támogatására, nem a templomi ájtatoskodásra, s nem is a nagyképű farizeusságra kell gondolnia, hanem mindazon önzetlen és számolatlan tevékenységek naponkénti megélésére, amelyek az elkövetésük pillanatában határtalan belső örömmel, s némi alázattal párosulnak.

Mi történik, ha az illető az Üzenetet megértette, de kényelmi szempontból, félelmében vagy belső gőgje miatt megpróbál e feladata mellett eloldalogni, s megpróbálja e keresztet elkerülni?

Semmi gond; a Szeretet mindent megbocsát… De ekkor belép a képbe a Számonkérés (vagyis a Naprendszer 11. bolygójának szellemi ősereje), s letöri az illető derekát, ha éppen tönkre nem teszi az életét. Mert ne feledjük, hogy akár Napról vagy Holdról, akár pedig a 10. vagy 11. bolygóról van szó, Ők valójában a SAJÁT ÉRZELMEINK égboltra vetített tükrei, a saját érzelmeink pedig sokkal jobban ismernek minket, mint mi önmagunkat, s ellenük az EGO gőgös erejét mindhiába vetnénk be.

Aki pedig ezután sem ért az egészből semmit, annyit bizonnyal meg fog érteni, hogy nem véletlenül nevezték régi-régi korokban az érzelmeinket angyaloknak, de számos kultúra akadt, ahol isteneknek tekintették őket.

Radikálisan módosul az Emberi Tudat, s ebbe minden egyes élő ember beleszámít!
A Szeretet Krisztusi Ereje győzelemre készül, s gyűjti angyali seregét; a bennünk kialakuló, vagy alakulóban lévő odaadó, s örömmel szolgáló érzelmeket.

A SZERETET várja a jelentkezőket, de győztest csak egyfélét ismer: Aki naponta önmagát képes legyőzni.

 

 

 

III. KAPCSOLATOK

„A kapcsolatok soha nem a hatalomról szólnak"

(W.M. Paul Young: A viskó)

„A hatalomvágy elkerülésének az egyik módja az önkorlátozás"

(W.M. Paul Young: A viskó)

Az elmúlt évek során kb. 50 olyan emberrel találkoztam, akik elmondták, hogy csupán csak amiatt tartanak luxusautót, merthogy egy-egy üzleti tárgyalásra érkezve egyáltalán nem mindegy, milyen autóból szállnak ki. Az első benyomás nagyon fontos, s papírajtajú Trabantból kiszállva nem lehet pályázatokat nyerni és üzletet kötni.

Erről nekem csak az jut eszembe, amit dr. Marlo Morgannak a Vidd hírét az Igazaknak című könyve szerint az ausztrál őslakók az üzletről mondtak:

„Az üzlet nem kézzel fogható, csak megegyezés, az üzlet célja az üzlet, és nincsen tekintettel semmire: sem az emberekre, sem a termékekre, sem a szolgáltatásokra".

Amikor mérnökként a leendő munkahelyemre első ízben bementem, egyenként bemutattak mindenkinek, egyúttal mindegyik ott dolgozó röviden bemutatkozott, ezt követően megtekintettük leendő munkahelyi életterem minden zugát.

Egyetlen nagy helyiségben, laza elosztásban 3 mérnök és 7 rajzoló dolgozott, mindegyiküknek külön íróasztala és rajzasztala volt, s közéjük csöppentem magam is. Ezen felül volt ott külön fürdő és öltözőhelyiség a mellékhelyiségekkel, (eszköztár, takarítófelszerelés-tároló és konyha), valamint volt egy főnök is, akinek ajtaja mindig tárva volt, de csak akkor volt szabad oda kopogást követően belépni, amikor kiszólt, hogy „szabad". Ő egyébként egész nap lehajtott fejjel dolgozott, de azóta sem jöttem rá, mit csinált.

Ezt követően megkérdezték ezen az első napon, hogy másnap tudnék-e kezdeni, mire azt válaszoltam, hogy inkább holnapután kezdek, mert halaszthatatlan dolgom lenne.

Másnap reggel szakadt munkaruhában, egy vödör mésszel és korongecsettel megjelentem a leendő munkahelyemen, s kimeszeltem a fürdőszobát és a mellékhelyiséget, mondván, hogy ilyen állapotok közepette még kezet mosni sem vagyok hajlandó bemenni.

Évekig dolgoztam ezek után ott, s mindenki szeretett.

„Öröm és megelégedettség forrása kizárólag önmagunkban keresendő"

(Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak)

Tudd, hová tartozol!

„A megismert igazság kötelez.
Az élet igazán lényeges kérdéseire nem egy igennel vagy nemmel kell felelnünk, hanem az egész életünkkel".

(Viz László)

Ha mégsem tudnád, hová tartozol, hívjuk segítségül Petőfi Sándort:

 

A kutyák dala

Süvölt a zivatar
A felhős ég alatt,
A tél iker fia,
Eső és hó szakad.

Mi gondunk rá? mienk
A konyha szöglete.
Kegyelmes jó urunk
Helyeztetett ide.

S gondunk ételre sincs.
Ha gazdánk jóllakék,
Marad még asztalán,
S mienk a maradék.

Az ostor, az igaz,
Hogy pattog némelykor,
És pattogása fáj,
No de: ebcsont beforr.

S harag multán urunk
Ismét magához int,
S mi nyaljuk boldogan
Kegyelmes lábait!

 

A farkasok dala

Süvölt a zivatar
A felhős ég alatt,
A tél iker fia,
Eső és hó szakad.

Kietlen pusztaság
Ez, amelyben lakunk;
Nincs egy bokor se', hol
Meghúzhatnók magunk.

Itt kívül a hideg,
Az éhség ott belül,
E kettős üldözőnk
Kínoz kegyetlenül;

S amott a harmadik:
A töltött fegyverek.
A fehér hóra le
Piros vérünk csepeg.

Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor...
De szabadok vagyunk!

 

Ha pedig gyermekeidért aggodalmaskodnál, legjobban teszed, ha Rudyard Kipling szavaival oktatod őket:

Rudyard Kipling: Ha

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,
s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,
ha kétkednek benned, s bízol magadban,
de érted az ő kétkedésüket,
ha várni tudsz és várni sose fáradsz,
és hazugok közt se hazug a szád,
ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz,
s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

ha álmodol - s nem zsarnokod az álmod,
gondolkodol - s becsülöd a valót,
ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,
s úgy nézed őket, mint két rongy csalót,
ha elbírod, hogy igazad örökre
maszlag gyanánt használják a gazok,
s életműved, mi ott van összetörve,
silány anyagból építsék azok,

ha mind, amit csak nyertél, egy halomban,
van merszed egy kártyára tenni föl,
s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,
nem is beszélsz a veszteség felől,
ha paskolod izmod, inad a célhoz,
és szíved is, mely nem a hajdani,
mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,
csak Akaratod int: "Kitartani",

ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted,
királyokkal jársz, s józan az eszed,
ha ellenség, de jóbarát se sérthet,
s mindenki számol egy kicsit veled,
ha a komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked s te futsz vígan,
tiéd a Föld és minden, ami rajta,
és - ami több - ember leszel, fiam.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

 

Mindezek kellenek ahhoz, hogy Magyarországon végre a magyar ember is Ember legyen.

 

 

 

IV. A JÖVŐ FIZIKÁJA

Föld - Anyánk nem ember által megszentelt Föld - idegáram - rendszere, mely nem - anyagi jellegű, nem „fizikai", s már a Föld megszületését megelőzően létezett, az elmúlt százezer év alatt nemigen változott.
Ezek az idegpályák zömében a Föld belső ügyeivel és az Élet koordinálásával vannak elfoglalva.
Ám kicsiny része folyamatosan figyelemmel kíséri az ember földi tevékenységét, s ennek megfelelően fogadókész és aktív, egyes helyszínei számunkra idővel jelentőségüket veszítik, míg más helyszínek a Korszellem kívánalmainak megfelelően megszentelődnek.

A legutóbbi, emberiség miatti korrekció a Vízözön időszakában következett be, az atlantiszi papság által alkalmazott asztrál - mágiák visszahatásaként, mely korrekció miatt az akkori templomaik energiatere használhatatlanná vált, ezzel egyidejűleg, jövőbeni feladatainknak megfelelően más helyszínek szentelődtek meg.

Az újonnan megszentelődött helyszínek az emberi tudati szint minőségének módosulása miatt azóta sem kerültek feltárásra. A tudati szint módosulása alatt értendő, hogy a Vízözönt követően az addigi csoportlelkek helyett egyedi ÉN - tudatú lelkek születnek a Földre, az atlantiszi minőségű embertestet pedig a Homo sapiens teste váltotta fel.

Erősen megkérdőjelezhető, hogy értelem szempontjából ez a változás előremozdító vagy a Föld sarába húzó volt - e, de az Emberlelkek evolúciós folyamatát illetően mindenképpen a jövőbe mutatóvá vált, s előkészíthette a tizenkét emberi érzékszerv napjainkban történő bevezetését.

Természetesen a hiteknek, tudományoknak és politikának elsődleges kötelessége lett volna ezen Üzenet - értékű változások feltárása, ámde az ütőképes emberi többség ehelyett, (a Vízözön óta) az EGO erejének, (a Személyes ÉN - nek), a királyi és önző Önmagunknak a folyamatos ünneplésével és felmagasztalásával van elfoglalva. Ez az az Út, amely az emberiség számára nemsokára lezárul, s a lélektipró jogrenddel, bankárvilággal, kiválasztottsággal és farizeussággal együtt a porba hull.

Engedjen meg a Kedves Érdeklődő két mondat erejéig egy nem mai fizikát:

A magyarok által Szent György - hálónak elnevezett Föld - idegáramok, összes interferenciáikkal együtt, kb. félkilométernyi szélességű sávokat alkotva vonulnak át a tájakon. E Föld - idegáramok többszörös kereszteződéseinek legbensőbb csomópontjaiban található az a mindössze talpalatnyi területű Kozmikus Csatorna, mely oly módon szentelődhet meg, hogy annak felszín alatti részén két, egymást kereszt alakban metsző föld alatti vízér energiarezgése találkozik.

Fenti meghatározás merőben energetikai jellegű. Annak esélye és előfordulási valószínűsége, hogy az éppen megfelelő Föld - idegáram - kereszteződések eme pontjai egyáltalában létezzenek, e sorok szerzője szerint minden tízezer négyzetkilométernyi területen belül kb. 20 esetben feltételezhető.
Annak a valószínűsége, hogy egy - egy ilyen helyszín Kozmikus Csatornája kellős közepén kettős felszín alatti vízér egymást megfelelő módon keresztező energiasugárzása optimális irányultsággal kialakuljon; minden ezer ilyen fellelt helyszínből egyetlen eset, azaz: félmillió négyzetkilométerenként nem több, mint egyetlen ilyen megszentelt Föld - idegáram - kereszteződés megtalálására lenne esély.
Maga a reménytelenség azonban még csak ezután következne:

Vajon ilyen arányok mellett mekkora lehetne az esélye annak, hogy az átlagosan félmillió négyzetkilométerenként fellelhető egyetlen, s mindössze két cipőtalpnyi méretű, megszentelődött Föld - idegáram - középpontban egy éppen arra járó ember Krisztusi Feszületet állítson fel, s ráadásképpen ez a hely éppen egy kálváriadomb tetején legyen?

Nos, csekély értelmű, de sok misztikus intuícióval tarkított alázatos kutatás során, mai kicsiny országunkban két ilyen helyszínt is sikerült fellelni.

Ez pedig vagy arra utalhat, hogy a kereszténységen belül nem mindig volt ekkora a sötétség, vagy pedig arra, hogy Valakik, nem földi létsíkon, a magyarságot igen súlyos, elhivatott szerepre szánták.

Az egyik ilyen helyszín, melynek talpalatnyi Kozmikus Föld - idegáram központjában Krisztus feszülete áll, Budapest III. kerületében, a kiscelli kálváriadombon található.

Embernek nemigen szükséges a feszület talpalatnyi helyére, a Kozmikus Csatorna középpontjába vágyakoznia, hiszen ez függőleges és vízszintes irányú energiaáramlásokból tevődik össze, s pontosan azért van ott a feszület, hogy nehogy oda álljon. Elegendő, ha valaki pontosan a feszülettel szemközt, attól 1 - 1,5 méternyire mozdulatlanul megáll és átengedi magát a történéseknek, s az energiaáramlásoknak.

Tapasztalásunk szerint nagy kegyelem az, ha a rá ható energiákat egy mai átlagember ott a helyszínen spontán érzékelni képes. Ezen állapotban mozdulatlanul állva az egészséges emberek felvillanyozódnak, a stresszelők oldódnak, a betegek gyógyulnak, avagy az egészségi állapotuk hathatósan javul.

Mindezek elérése érdekében csupán annyi szükségeltetik, hogy aki a Föld - idegáramba beáll, ily módon egymaga álljon ott, s lehetőleg a szűkebb környezetében se sétafikáljon senki. Vagyis e tevékenység nem csoportfoglalkozás!

E helyszínen az imádság ereje sokat segít, hiszen éppen emiatt szentelődött meg a magyarság részére ez a hely.
Jelzett helyszínen a sokszoros Áldás állapota árad, s ezen Áldást Hitétől és nemzeti hovatartozásától függetlenül bárki igénybe veheti, hiszen mindannyian Föld - Anyánk gyermekei vagyunk.

Jelzett helyszínt a Szent Margit kórház melletti, balfelől húzódó meredek utcácskán érdemes megközelíteni, a 14 stáció mellett elhaladva ráhangolódni, s megerősödve ellenkező irányba, a kicsiny kápolna felé távozni.

 

 

 

V. Gondolatébresztő a gyorsuló Időben

Nagy kérdőjele az emberi világnak, hogy egy adott pillanatban éppen mire érett a társadalmi többség, mivelhogy a megvezetett átlagember bármiféle újdonsággal szemben – amennyiben az számára egyértelműen nem hízelgő –, az újdonság négyzetével arányos ellenállást fejt ki.

Bőven akad előremozdító információ, amely a felismerése pillanatában botrányosnak tűnhet a többség szemében, míg egyetlen generáció múltán ugyanezt már megszokottként vennénk tudomásul. Ennek ellenére (vagy ezek mellett) akad olyan információ, melynek közreadása kétezer éve csak példabeszédek formájában lehetséges.

Mégis, amit jelen fejezetben közreadok, azt amiatt teszem, mert jelenlegi, igen gyorsan változó történések kereszttüzében, s jelen társadalmi berendezkedés mellett a társadalmi tűrőképesség immár semmiképpen nem képes elviselni – sem politikai, sem gazdasági, sem ideológiai, sem erkölcsi szinten – egy generációnyi haladékot.

 • A hiányzó láncszem című könyvemben a Szárnyas Dimenziók sok - sok megnyilvánulásának magnetikus energiaperdületi metszeti képe látható. Közülük több energiaperdületi alakzat rajza e könyv lapjain nem középtájon, hanem attól különféle irányokban, eltolva lett elhelyezve.

  Akkoriban szándékkal nem utaltam arra, hogy mi okból lettek ezek az ábrák szélre tolva, jobbra - balra elcsúsztatva. Gondoltam, akik kíváncsiak erre, majd megkérdezik.

  Immár megérett az idő – vagy annak szűkös mivolta –, hogy az ábra - elcsúsztatások nem csekély okát sokan megismerjék:

  Azokon a bizonyos ábrákon tehát, amelyek e könyvben találhatóak, magnetikus energiaperdületi alakzatok láthatók. Ezek sajátossága, hogy amikor bárki, bármelyik ábrára ráhelyezi az ujjait vagy a tenyerét, s néhány másodpercig nyugalomban marad, az ábrán szereplő kétdimenziós rajz - alakzat az Embert érzékelve nyomban háromdimenziós energiaperdületi alakot ölt, kölcsönhatásba lép az energiarajzot megérintő Emberrel, s belép annak testébe.

  Ily módon Isten angyalainak energiakisugárzásai és Áldás - állapotai érzés - élményként sokak számára egymástól jól megkülönböztethetővé, felismerhetővé és megtapasztalhatóvá válhatnak.

  Az egyes képek ábrái, rajzolatai pedig amiatt lettek a lapközéptől jobbra - balra eltolva, hogy ugyanezen lap túloldalán véletlenül se kerülhessen egyik ábra a másik háta mögé, mert így, érintésre az „égi energiák" megnyilvánulva összevegyülnének – mely nem nagy baj –, de önmaguk tüneményes tisztaságában nem lennének általunk érzékelhetőek.

 • A Hetedik pecsét feltörése című csodálatos kisugárzású könyvecske belsejében egy - egy kifejezés, oldalanként egy - egy szó, az átlagosnál jóval vastagabb betűkkel lett kinyomtatva. E kiadvány tiszta tartalmánál fogva, egy évtizeddel ezelőtt még nem utalhattam ennek okára, mert akkoriban ez még korai lett volna. Gondoltam, aki kíváncsi lenne erre, majd rákérdez. Immár, egyre gyorsuló események közepette, írásba foglalhatom ennek lényegét:

  A Hetedik Pecsét feltörése című könyvecskében, amely internetről ingyenesen letölthető, azért vannak az egyes oldalakon egymástól eltérő kifejezések vastagabb betűkkel nyomtatva, mert amennyiben valaki a megismerés és Kapcsolatteremtés vágyával az adott vastagbetűs kifejezésre ráhelyezi az ujjait, az ugyanezen elnevezéssel nevén nevezett tüneményes Égi Jelenség – emberi érintésre – a Szárnyas Dimenziókból nyomban meglátogatja az illetőt.

 • A Hetedik pecsét feltörése című kiadványunkban, Isten és Ember közötti felsorolásban 17 Hierarchikus Állapot, (dimenzió) szerepel.

  Feladatom csupán e felsorolás írásba foglalása volt, s ezt Világhitek szerint kellőképpen elemeztem is. Nyilván e Hierarchikus Állapotok számszerűsége lehet ennél több, vagy kevesebb, számunkra ezúttal ennyi adatott. Itt leginkább csak a „számszerűséggel" lehetne problémánk, ugyanis a Mennyek Országa nem ennek alapján működik. Ennek helyességét majd a távoli Jövő fogja eldönteni.

  Ismétlem: Isten és Ember között 17 dimenzió nyilatkozott meg. Nem biztos, hogy ez így igaz, de feltehetően egyelőre csupán ennyi tartozik ránk.

  Mégis, van azért itt valami, aminek következetességével igen kevés tudományos eredmény lenne képes versenyre kelni:

  Jelzett kiadványt több, mint egy évtizede jelentettük meg. Azóta, s ettől teljesen függetlenül, Magyarországon három olyan, egymástól jelentős távolságra lévő energetikai rendszert, Föld - Anya főoltárt sikerült fellelnünk, melyek esetében ugyanez a 17 dimenzió, ugyanezen elnevezésekkel, egyetlen kihagyás, többlet vagy eltérés nélkül, pontosan ugyanazon sorrendben, (energiakvantumok formájában, s hasonló Áldás - állapotokkal) nyilatkozik meg, mint ahogyan azt A Hetedik pecsét feltörése esetében olvashattuk.

E rövid tájékoztató gondolatébresztő célzattal lett közreadva, s aki ennek alapján, kellő erkölcsi tartással megtiszteli az imént írásba foglaltakat, nyugodt lelkiismerettel próbálkozva kiszakadhat a mai piacgazdasági cirkusz, politikai bábjátékok és bankárvilág rabszolgakereskedelméből.

 

 

 

VI. Emberek Aranyban

„Egy nép, akik évezreden át uraltak két kontinensnyi területet.
Egy birodalom, akik ellen a kínaiak védekezésül emelték a Nagy Falat.
Egy kultúra, ahol már 2500 éve ingben és nadrágban jártak.
Egy művészet, melynek alkotásait máig csodálja a világ.
Egy feltaláló nép, akiknek a szőnyegtől a kengyelen át az íjig és a fokosig oly sok mindent köszönhetünk.
Egy haderő, amelytől Egyiptom, India, Kína és Róma is rettegett.
Egy társadalom, ahol a férfi és a nő egyenrangú és egyenértékű volt.
Egy történet melynek nyomait ma is fellelni az Altáj hegységtől hazánkig.
Egy eredet, amiből oly sok nép származott, Szakák, Etruszkok, Türkök, Hunok, Avarok és mi Magyarok is.
Egy leletegyüttes, melynek kincseit a Tutanhamon lelethez hasonlította a világ.
Egy kiállítás, ahol most mindez látható, megtapasztalható és átélhető."

A nagyvilágot járó szkíta kiállítás 3 hónapig volt látható Magyarországon. Amerikán keresztül érkezett hozzánk, s tőlünk indul európai körútjára.

E kiállítás szép, építő és tartalmas volt, s Hitet adónak bizonyult.

Ha bárki e kiállításon hiányosságot vélt volna felfedezni, akkor ez a(z)űr az illető lelkében volt található, s e hiány a „hivatalos részről" történő támogatás elmaradásában leledzett.

Tudvalévő, hogy saját honfitársaink akadémiai és tudományos álláspontja szerint a magyarság a nyelvét és kultúráját a környező népektől lopta össze, illetve azoktól, akikkel írástudatlanul és önálló szókincs nélkül, a pogány-kóbor száguldozásai közben összeakadt.

E szkíta-(magyar) kiállításon fentieknek éppen az ellenkezőjét tudhattuk meg, hiszen amint a kezdő idézetből, a legelső sorokból is kiderülhetett, dicsőséges őseinknek erre a lopkodásra semmi szükségük nem volt, hacsak nem tekintjük annak nyelvünk újabb, dicstelen „IMF, narkó, ATOM és klozet" szavait.

Ámde ami ezzel kapcsolatosan e kiállításon szintén felmerült, hogy hazai tudományos körökben egyéb másirányú lopásokról érdekes módon nemigen esik szó; pl. hogy őskeresztény egyistenhitű templomainkból hová tűnt a mérhetetlen mennyiségű szkíta-hun-avar-magyar aranykincs, avagy mivégből ékesítik ezek – számolatlanul és bocsánatkérést mellőzve – Bécs, Párizs és London „művelt" nyugati világának múzeumi vitrinjeit és templomait.

Ősi kultúránkra visszatekintve, (kivételt képeznek tán a hivatalosított akadémiai – leigázó – irányvonalat meghatározó „hozzáértők" politikai és tudományos körei, merthogy ők „hivatalból" nyilván a majomtól származtatják magukat), e szkíta kiállításon sokunk rádöbbenhetett arra, hogy (internet, mobil-telefon, hitelkártya, s a műsorközlések silány valószerűtlenségei helyett) talán újólag inkább szkíta-magyar lelkiségünket, s örökségünket; a hazai vizeket, földet és levegőt kellene tisztelnünk, s napi imádságaink becses oltáraivá emelnünk, hogy ily módon ismét egymást tisztelő és egyenrangú lehessen úr és szolga, hogy az Istenanya a Férfitársával karöltve kivethesse magából a Kegyetlen és Bosszúállót, s EGY-ként vezessék a világot teremtésmítoszokkal a természetkultuszon át: Hogy a mítosz ismételten Isten Üzenete, a kultusz pedig az Ember Isten - keresése legyen.

Mert csak ilyenformán, a MI ősidejű szkíta-magyar önismereti módszereinkkel állítható meg a Föld kirablása, s az emberi világ rabszolgasorba taszítása.

Ma még ez az ÚT a tékozló nyugati világ és az ezt majmoló eszméletlen magyar többség számára értelmetlen gyengeségnek tűnhet, de emberfejlődésünk jelen sodródási ütemében immár nincs idő egy újabb, vérgőzzel teli, ezeréves vargabetűre.

Jelen állapot pedig a természettörvények értelmében, csak egyféleképpen magyarázható:

A Vízözön óta tartó mennyiségi változásainkat nemsokára valamiféle minőségi átváltozás fogja követni, melynek során az emberi faj tudattartalma (is) módosul.

S ha nem a férfi és női egyenrangúság és Boldogasszony - tudat békés létezése mellett döntünk, akkor az őskultúrák sorát lepusztító „nyugati" látszat-civilizációkban érték nélkül, érdemtelenül, roboter-rabszolgaként elenyészik az ember, s vele pusztul a Föld.

Ezt természetesen a népek kirablásán, és gyarmatosításán felnövekedett, s rabszolgatartáson megerősödött „civilizált" népek ma még nem érthetik, de a MI szkíta-magyar lelkiségünk már érti ezt, s éppen ezt a mi lelkiségünket kellene minél előbb átadnunk nekik. Csakhogy:

„Az emberiség nagy tanítói leghatalmasabban sohasem a szavakkal, de mindig az életükkel tanítottak"

(Tormay Cecil)

Tőlük, a ma felkapott „civilizált" társadalmaktól csupán csak azt fogja számonkérni a Kollektív Emberi Tudatosság, amit ők más népekkel tettek, de tőlünk azt kéri számon, amit a többség érdekében megtehettünk volna, mégsem tettünk meg.

Nem elegendő csodálkoznunk azon, hogy mi keresnivalónk itt, Közép-Európa szívében, „ellenség" gyűrűjével közrefogottan.
Rajtunk (helyettünk!) már az sem segít, hogy génvizsgálatokkal megállapítást nyert; MI már 40 000 éve vagyunk itt, s a vélt ellenségeink rendeződtek lassan körénk, hanem túllépve az ezer éve tartó csodálkozáson, ideje lenne rádöbbennünk, hogy tulajdonképpen Krisztussal ugyanez történt.

S szkíta-magyar erkölcsi tartásunk még ma is, s romjaiból is folyamatosan azt üzeni, hogy

„Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon".

Szőke Lajos

 

Mert „az önszánta tisztaság tisztább minden törvénnyel őrzött tisztaságnál."

(Tormay Cecil: Szent Ferenc kis virágai)

 

 

A fotók az "Emberek aranyban" című szkíta kiállításon készültek.

 

 

Szkíta-magyar magaskultúránk dicsérete:
SZERETLEK! MEGBOCSÁTOK!

A két, címben szereplő kijelentő mondat Európában egyes-egyedül Magyarországon, kultúránk magyar anyanyelvi szabályai szerint: FÜGGETLEN, MINDEN KÍVÁNALOMNAK MEGFELELŐ, TELJES ÉRTÉKŰ TÖMÖRÍTETT mondat!

Mivel azonban Magyarországon a magyar gyerekeknek a Magas Nyelvtudományok a magyar anyanyelvi hagyományőrző szabályok helyett a számunkra idegenül hangzó, bekeményített, idegenajkú nyelvtani szabályokra alapozott „porosz-utas" útálatos nyelvtant tanítják, ezért a tudatunkba bele lett sulykolva, hogy mindkét, címben szereplő mondat úgymond: „hiányos mondat". Hát emiatt nem szeretik a magyar gyerekek a „magyar nyelvtan" oktatott formáját.

Európa minden más népénél e címben szereplő mondatok az EGO erejével kezdődnek; (ÉN szeretlek téged; ÉN megbocsátok neked). Számunkra ez olyannyira idegen, hogy amennyiben egy magyar fiatal a saját anyanyelvén, ilyen körülményesen igyekezne kifejezni érzelmeit és mondanivalóját, (ÉN szeretlek téged; ÉN megbocsátok neked), egy-két próbálkozást követően minden bizonnyal új kapcsolat után nézhetne.

Minden tiszteletem Győri‑Nagy Sándoré, aki kultúrökológiai munkássága során ezen összefüggésekre felhívta a figyelmet!

(Dr. Győri‑Nagy Sándor: Környezeti Kommunikáció I-II.)

Röviden tehát: A Magyar Nyelv, a saját kultúrköri szabályai szerint, anyanyelvi szinten teljes értékű, minden kívánalomnak megfelelő, rövid, tömör, mégis a környező összes népnél nagyobb szókinccsel rendelkező, kifejező mondatok alkotására képes.

Az ilyen nyelv, mint a miénk, csak sok-sok tízezer (vagy százezer) év alatt, s csupán helyhez kötött kultúrával rendelkező, békés életmódot folytató népeknél csiszolódhat ki, s ilyen lehetett a Kárpát-medence, s annak Boldogasszony-tudatú népe. Mert nem a népé egy-egy terület, hanem a területé a nép!

Ezzel pedig homlokegyenest ellentétben; az EGO-jukat érvényesítő intervenciós, hódító népek nyelvezete szókincskészletében felhígul, összemosódik, elmorzsolódik, s manapság „globalizálódva" észrevehetően erejét veszítve, lassan elrongyolódni kénytelen.

Szkíta-magyar magaskultúránk nem csupán szkíta-magyar, hanem Kárpát-medencei, Globális, Bolygóközi, Kozmikus és Egyetemes!

Szkíta-magyar magaskultúránk nem a mi érdemünk, csupán örökségünk, s mi az őrzői vagyunk.

Szkíta-magyar magaskultúránk magyar nyelvére büszkék lehetünk, mert nem a pusztuló, hanem az elpusztíthatatlan nyelvek közül való.

 

 

VII. A HETEDIK PECSÉT FELTÖRÉSE

Egy könyvecskéről szeretnék szót ejteni, amelyről többszáz visszajelzést követően kiderült, hogy betegek magukra helyezik, kezükben tartják, s még az érintése is gyógyít. Természetesen mi ilyesmit – ennek ellenére – sohasem bizonygattunk, de azt állíthatjuk, hogy Hitektől függetlenül az Örökkévaló Szeretet, vagyis az Egyetemes Világmegváltó Erő árad belőle.

E könyv sokak számára nehezen emészthető olvasmány lenne, de még elolvasni sem kell, mert kézben tartva, olvasás nélkül is igazolni képes, hogy Isten felé, Hazafelé haladó Utunkon nincs szükségünk semmiféle, férfidominancián alapuló egyházi közvetítőközegre, amely kirekeszti a nőt, s elutasítja Isten Szentlelkét, a Bölcsességet.

Hogy e könyv miért olyan - amilyen, gondolom, hogy ennek valami embertől független OKA lehet. Ám még mielőtt bárki is elkezdene kutatni utána, e web-lap vége felé ingyenesen rátalálhat, de hétköznapi értelemben bőven elegendő a színes borítójának kinyomtatása és használata is.

*

Edgar Cayce, az amerikai Alvó Próféta az elmúlt évszázad első felében eleddig példa nélkül álló ismeretanyagot hagyott örökül az emberiségre, melyben múltunk és jövőnk történései, emberközeli dimenziók, egyéni sorsok és küldetések szerepelnek, s ezek valamennyi fázisában ott a reinkarnáció. Életművében és próféciáiban ennek ellenére igen kevés konkrét évszám, illetve dátum található. E kevesek egyike – előrejelzése szerint – az 1998-as esztendő, amikor is – szerinte – az emberiség egészét érintő, igen jelentős eseménynek kell bekövetkeznie.

Figyelte is fél évszázad múlva világszerte az 1998-as esztendőt a hívők és kételkedők népes tábora, hogy a többség az év vége felé megnyugodva állapítsa meg; „lám - lám, mégsem történt semmi különös"…

Pedig történt, csak éppen nem figyeltünk fel erre, vagy nem figyeltünk eléggé oda. De hogy mi is történt 1998-ban, ez az információ csupán néhány évvel ezelőtt jutott el hozzánk.

Mi, ettől függetlenül, A Hetedik Pecsét feltörése címmel még 1998 telén útjára bocsátottuk e kis kiadványt.

*

Annyit tudtunk, hogy a Hale - Bopp üstökös (arkangyala) 1997-ben már jelezte, hogy valamire nagyon oda kellene figyelnünk…

Az információt, hogy mi is történt 1998-ban, Barbara Hand Clow: Maja kód című, 2009-ben magyar nyelven megjelent könyvében olvashatjuk.

Maga az információ egy ábra, amely sokezer év távlatában bemutatja a Nap helyzetét a Tejút galaktikus síkjához képest. (lásd: 1. ábra).

1. ábra

1. ábra

Az ábrán 3 időpont látható:

 • hol állott a Napunk 3000 évvel ezelőtt,
 • mikor állott együtt a Galaxis síkjával (és központi magjával!),
 • s hol fog állni a Nap 3000 év múlva.

Nos, a középső dátum 1998, mely évben a Galaxis síkjával történő együttállással egyidejűleg a Naprendszert teljes egészében áthatották a Galaktikus Központ erői, mivel a Nap a Központ sugárzásába is egészen pontosan belekerült.

Léteznek erre vonatkozó tudományos megfigyelések, egyvalamiben azonban valamennyi szakember egyetért: mégpedig abban, hogy e történés 1998. II. felében következett be. Közülük (Barbara Hand Clow szerint; Édesvíz Kiadó: Maja Kód), az Egyesült Államok Tengerészeti Obszervatóriuma az együttállás pontos dátumaként 1998. október 27-ét nevezi meg.

Ennek előtte komoly jelzésként hatott, hogy 1998. augusztusában egy összeomlott csillag nagyerejű sugárzásai bombázták a Földet. (Ilyen jellegű megfigyelés a tudomány fennállása óta nem fordult elő)!

*

Ezúton közreadok egy 1993 és 2000 között általunk készített grafikont, amely tulajdonképpen A Hetedik Pecsét feltörése című könyvünk tartalmának legrövidebb összefoglalója lehetne, amint 17 dimenziót felölelve jelzi az emberközeli Szárnyas Dimenziók 7 év alatt bekövetkezett változásait.

2. ábra

2. ábra

E grafikonon jól látszik, hogy kb. 1995. tavaszán megmozdultak a Dimenziók. (Ennek előtte, a Vízözöntől napjainkig gyakorlatilag nem történt, nemigen történhetett ilyen jellegű változás).

Jól követhetően a Magasztosabb Világok egyre intenzívebb mozgásba lendültek,((s e folyamat egyre gyorsuló üzemben zajlott, de felismerve az Üzenet kódját, (az „időfelezéses módszert"), immár mindenre jóelőre fel voltunk készülve)), mígnem egy katartikus maximum elérését követően a folyamat minden fázisa pillanatok alatt lecsengett.

Az a pillanat, amikor is (a grafikon tanúsága szerint) a gerjesztett állapot a legmaximálisabban áradt, 1998. október 17-én következett be, s aznap 1400 - tól 1518 - ig tartott. (Természetesen „magyar idő szerint”, mivelhogy magyarok voltak a megfigyelők).

*

Jelzett eseménysor megfigyelésekor 100 ember volt jelen, köztük 40 fő miniszteri létjogú bioenergetikai vizsgát tett szakember, merthogy annak ellenére összefogtunk, hogy fogalmunk sem lehetett arról, mi fog történni.

Ennek alapján állíthatom, hogy ilyen pontos megfigyelésre még a Próféták korában sem adódhatott lehetőség.

Ezek után, több, mint 10 év távlatából, a Kedves Olvasóra bízzuk annak lehetséges megfejtését, hogy a Tejútrendszer és a Napunk galaktikus egyenlítői együttállása 1998. októberében valóban kozmikus Életáramába fogadhatta-e a Földet és az emberiséget, s a Rejtett Dimenziók energiakvantumai valóban telibe találhatták-e a Tejút központi magjával együttálló Naprendszert. Mert amennyiben erre Igen lenne a felelet, az magyarázni lenne képes az azóta bekövetkezett eléggé zaklatott, ámde mégiscsak eszmélő földi történéseket.

*

Jelzett történéseket mi magunk – utólag – a Hetedik Pecsét feltörésével azonosítottuk, s e kiadványunkra e web-lap vége felé bárki rátalálhat. Jelzett körülményeket értékelve ugyanis:

Véleményünk szerint 1998. október 17-én 1400 -kor megtörtént a Hetedik Pecsét feltörése, s „csend lett a Mennyben úgy egy félórára".

Jelzett könyvben foglaltakhoz 1998. óta nem nyúltunk, abból nem vettünk el és nem tettünk hozzá semmit. Aki ebből ért; az érti; akik pedig nem értik; azokkal nem fogunk vitát kezdeményezni.

Hogy pedig mégis mit jelenthet a Hetedik Pecsét feltörése, az erre vonatkozó ismereteket Dániel prófétánál és János: Jelenések Könyvében bárki fellelheti.

*

A szóbanforgó könyv és annak borítója egyaránt letölthető itt.