A NEHEZEBB ÚT

Ha az ember az Anyag világában is Szellemi Ember maradna, s Életörömeivel az ANYAGOT ÁTSZELLEMIESÍTENÉ, létrejöhetne a Kozmikus Egység, s itt a Földön megszülethetne: az Istenember. De jelenleg még fájna az önmagunkra ismerés, s mintha hárítani is szeretnénk e lehetőséget, valamint a tényt, hogy az EGYSÉGET hajdan mi magunk bontottuk meg.

Ma még csak a legalacsonyabb lépcsőfokunk: a „fizikai szint" fáj legtöbbünknek. Ha majd a többség „felsőbb osztályba" lép, a „fizikai szint" már kevésbé fog fájni, s legtöbben a Lélek fájdalmát érzékeljük majd erőteljesebben. Akkorra leszünk képesek felismerni, hogy maga a fájdalom: Isten párbeszéde az Emberrel. (Mert testben és lélekben az fáj, ami még nincs a helyén). S bár még akkor sem lesz minden a helyén, de világosan fogjuk érzékelni, hogy a Megváltás nem csoportfoglalkozás, mert mindegyikünknek önmagát kell megváltoztatnia, mindegyikünknek magának kell Megváltódnia.

Ha egy társadalmi berendezkedéssel baj van, akkor az értékrend felborul, minden téren a lelki hamisítványok kapnak teret és lehetőséget. Csakhogy a „társadalmi berendezkedés" főként belőlünk, emberekből tevődik össze. Vagyis feltehetően a baj velünk van, (mégha velünk történik is), mert nem értjük a Korszellem Üzenetét.

Ma a TEJÚT, a MAGYARSÁG ÉGI ÚTJA, sötét. Elhomályosítják egy önző, technokrata kultúra hamis csillogásai. Ezért nem láthatjuk, hogy a MAGYARSÁG ÚTJA a Matérián feltétlenül túlra vezet.

A MAGYAROK Istene – főként a mindent vezérlő NŐI Princípiumon keresztül (Istenanya - Bölcsesség, Regnum Marianum, Regina Hungarorum, Magyarok Nagyasszonya, Boldogasszony, Szűz Mária, Babba Mária) – egy idő óta naponta szólni próbál hozzánk, de mivel félünk a Csend - től, főképpen pedig a Belső Csendtől; halk hangját folyamatosan elnyomja a fülhallgatós rádió, magnó, CD, DVD, MP-3, MP-4, mobil - telefon. Mert nekünk a Korszellemből csak ennyire tellett.

Mivel mi, magyarok még nem ismerjük önmagunkat, nem értjük küldetésünk lényegét, nem érthetjük legszemélyesebb Feladatainkat sem. Ezért a hazai TURUL - Szobrokból nem a TURUL Szent Ereje árad, hanem valami megveszekedett, felajzott, háborgó lelki energia, amely egyes országrészekben gyűlölködés - energiával, másutt „sírva - vigadással" párosul, az elvakultság, a félelmeink, s a félreértelmezett „magyarkodásunk" miatt. (Mert a TURUL - szobrok főként a Hozzájuk ellátogatók érzelmi teltségét kénytelenek tükröztetni). Arról, hogy ez igaz lehet - e, felesleges vitatkozni, mert a TURUL Szent Erejét bárki megtapasztalhatná, csupán csekélyke jó szándék kellene hozzá.

A TURUL Szent Ereje mindenütt, (ahol valóban igazán megnyilvánul); azonos. S nem helyesli, hogy Őt csúcsragadozónak tekintjük, vérmes sasmadárnak, melynek vértől csepegő kard van a csőrében, karmai között.

Zaklatott korokban, amikor a HON fájdalma minden igaz magyar emberre rászállt, s a körbehordozott véres kard a HAZÁÉRT történő összefogást, véráldozatot és önfeláldozást egyaránt jelenthette, ez nem kívánt magyarázatot, s azokban az időszakokban a TURUL - ból áradó Energia is Szent Energia volt.

De most, hogy felelősséget nem ismerő, erkölcsi tartás nélküli „honatyák" és „országelsők" a haza és nemzetárulásnak még a fogalmát is eltörölték, s egymást követően segítik világra a felelősséget nem ismerő és erkölcsi tartás nélküli „magyartalanított" generációkat, a sasmadár karmai közti véres kard már nem az önfeláldozást jelenti, sőt: éppen arra nem utal.

Mai címerpajzsunk 4 folyója nem egyéb, mint a minden korban megénekelt 4 Főerény, (beleértve a Bölcsességet is), a TURUL pedig nem más, mint maga a FŐNIX, aki saját Szabad Akaratából, önmagát marcangolva, önnön vérével táplálja gyermekeit, s valamennyi pusztulásból – amelyet a maihoz hasonlatos félreértések váltanak ki –, ismét és ismét újraéled.

(S nem is tehetne egyebet a Matériában, hiszen otthona nem ebből a világból való). A TURUL - nak minden kontinensen létezik szent hegye, hiszen Ő a Földanya energiaközpontjait örző - védő népek szellemi vezetője. Jelenleg 7 nép felett rendelkezhetne, de ezek a népek elfelejtették küldetésüket.

Természetesen mi, nyomatékkal e 7 nép közé tartozunk, s itt a Kárpát - medencében, a Pilisben találhatóak a TURUL hajdani, egyetlen aranytornyú főtemplomának romjai is.

Nyomatékkal pedig azért nagyobb e folyvást vizsgázó és Felajánló Magyarság felelőssége is, mert itt található a Földanya Szívközpontja; az ÉGI Birodalommal való kapcsolatteremtés közvetlen lehetősége. Ezért érkezünk MI, Lelkiségből vizsgázni a Földre, s aki közülünk eszmélő Létet képes élni, maga is FŐNIX - ként élhet, akár a mindenkori Krisztus; az Örökkévaló Szeretet.

Mert csak MAGYAR lehet az, aki nem a „másikat" kezdi tépni, ha számára éppen nem tetszik a világ. Hiszen tisztában van azzal, hogyha ő jobbulni képes, akkor általa jobbá válik az emberi világ.

Krisztus, az Örökkévaló Szeretet, csak Emberben élhet, rajtunk kívül nem. S ahhoz, hogy meghaljon, nem szükséges keresztre feszítenünk. Mert már akkor meghal, ha a pillanatnyi gondolatainkból elmarad, s elfelejtkezünk Róla. Ezért aki MAGYAR, annak meg kell tanulnia Krisztust, az Örökkévaló Szeretetet érzékelnie, gondolnia és élnie, a MOST futó pillanataiban újra és újra megalkotnia és cselekednie.

S amennyiben ilyenformán a MOST egyetlen másodpercnyi, futó pillanatait hiábavalóságokkal el nem szalasztjuk, akkor ez a MOST, már itt a Földön, ÖRÖKKÉVALÓSÁGGÁ válik. Az ÖRÖKKÉVALÓSÁG nem a végtelenségig kitolt időt jelenti.

Jelenleg a földi növény és állatvilág az Örökkévalóságban él, mert ők minden egyes futó pillanatra JÓL reagálnak. Ez a dolguk.

A MAGYAR ember feladata, a NEHEZEBB ÚT (a könnyebb „utak" helyett), hogy megtanuljon az élete futó pillanataira, azok történéseire spontán módon is és tudatosan is JÓL reagálni. S mindig lehet helyesen dönteni és szépen viselkedni. Ily módon az Emberi Világot az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA átvezethetjük.

Ahhoz, hogy Föld - Anyánk Szívközpontjához NE engedjük oda az össz. emberiség szintjén naponta születő globális gyűlölethullámokat, a NEHEZEBB UTUNK: hogy őrző - védő nép - ként naponta Szeretetben éljünk, s békességet árasszunk magunk körül. Gyűlölethullámokat gyűlölettel másokra irányítani könnyen lehet, (ezt alkalmazza jelenleg a politika, a vallás, a piacgazdaság, akik az egyedi embert mindig függésben tartani, ellenőrizni és mozgatni igyekeznek), de a mi kötelességünk, hogy mindig készen álljunk a gyűlölködés felmorzsolására. S amennyiben közülünk bárki NŐ - nek született, bármely problémája esetén merje feltenni a kérdést: „Hogyan oldaná meg a helyemben Szűz Mária?", ha pedig férfinek született, gondjai esetén kérdezze meg magától: „Mit tenne a helyemben Jézus Krisztus"?

„Élj úgy, hogyha lepereg előtted az életed filmje, érdemes legyen végignézned"!

 

Közlemény, 2015. december

 

 

Amit az ÚT végének képzelünk

Gróf Széchenyi István, akit az elmúlt félszáz év „magyar" miniszterelnöki agyaghadseregével szemben méltán tekinthetünk beavatottnak, annak idején kb. így fogalmazta meg a magyarság küldetését:

A Magyarság feladata a Krisztus felé sújtó kard és Krisztus közé beállani. (Kocsis István: Széchenyi).

Ez a küldetéstudat és ez a Magyarság - feladatterv a Kárpát - Haza népei körében kevésbé közismert, s ha ismert lenne is, a magyarság köreiben kevésbé lenne közkedvelt.

Mert a mai korban „nagyjainktól" nehezen tudnánk megtanulni, miként kell a Hazáért meghalni, s többeknek nem lenne ínyére a feszületre önként felmászni.

Embere válogatja, hogy a feszületre történő felmászást melyikünk miként értelmezné, pedig erre vonatkozóan ezernyi mitológiai példa mutathat utat olyan korokból, amikor még valamennyi népnél élt a Nemzettudat, s az is már csak természetesnek tűnhet, hogy ezen Utak jellege, a feladvány komolyságánál fogva, a megszokotthoz képest, számunkra csupa göröngy.

Hogy mégis miként kellene – avagy lehetne – értelmeznünk ennek alapján a saját Küldetés - tudatosságunkat, arra vonatkozóan elegendő lenne sorra vennünk, hogy Noé evező nélküli fedeles - hajójától az ókori méregpohár kiivásáig mi mindenen kacagott a régi korok embere, s ezek alapján immár elképzelhetnénk, hogy a mai világban melyek lennének azok a vezérelvek és egyéni kezdeményezések, amelyeket jelen pillanatban kikacagna a többség.

Az egyetlen jó megoldás ugyanis valahol ezek között van elrejtve, s ilyeneket igen könnyű fellelni, mint pl:

  • bőség idején a lemondás,
  • mobil-telefon helyett az intuíció,
  • füldugós technozene helyett egymásra mosolyogni,
  • „okostelefon" használata helyett a személyes lelki kapcsolat,
  • villanymotor birtokában a kerekes kút,
  • mosószer - vegyszerek helyett a fahamu,
  • teli éléskamra esetén a böjt,
  • s erőszakos korban a szelídség,

hogy csupán néhányat említsek.

E felsorolás oldalszámra folytatható lenne, de a rövidesen szükségessé váló változtatások egyetlen lényege valamiféle emelkedettebb lélekbeni vibráció, melynek birtokában az ilyen (kezdeményező) ember mentesülhet a pillanatnyi történések negatív megélésétől, s beteljesítheti az Égi Törvényeket.

Ami azonban ily módon megvalósulhat, az a magyarságot érintő leglényegesebb elem, mégpedig az egyedi Emberlélek kapaszkodók és fogódzók nélküli, tudatosan felvállalt testi-lelki önmaga-változtatása, merthogy az Égi Törvényeket sem ember, sem pedig ember által garmadával gyártott földi törvények nem képesek kijátszani.

S nem sérthet senkit, hogy a Kárpát - Hazában, a Föld - Anya Szívközpontja esetében, a Kollektív Tudatot illetően mindez a Szent Korona valamennyi népére vonatkozik, mert mindegyikük létezése a magyarság vállalásaitól függ.

Éppen ezért, a gróf Széchenyi István által jelzett feladatunkon jobb mindegyikünknek még idejében, személyesen elgondolkodnia, s a szükséges változtatásokat önként kezdeményezve bevállalnia, mivelhogy minden Út szükségszerűen az egyetlen végeredményhez vezet, ha részesei leszünk, ha nem.

S ha e feladat önként bevállalva nem sikeredne, akkor jön a nyomor és kisemmizettség, a klímaváltozás, a föld és víz elvesztése, a létbizonytalanság és adósrabszolgaság, a félelem és lehangoló erkölcsi morál, melyek után fejünkre telepszik majd egy idegen szaturnuszi nép. S a feladványunk ebben az esetben is megoldásra lel.

Mi csupán – saját hozzáállásunkkal – a megoldás útját-módját határozhatjuk meg, de ettől még a feladat végeredménye meg nem változik (!): A Magyarság feladata a Krisztus felé sújtó kard és Krisztus közé beállani.
Mert aki a Föld - Anya Szívét hivatott őrizni, egyebet nem tehet.

Hazai kormánypolitikusok részéről valahogyan nem divatos emlegetni, hogy az Európai Ősgén legkevesebb 40 000 éve, majd 95%-ban, a Magyarság birtokában van, a magyar nemzet részéről viszont nem divat arra gondolnunk, hogy tisztes örökségünk: az össz. emberi tudatosságot emelve, az emberiség génjeiben elvegyülni, a méltó módon történő beépülésünkig, s feloldódásunkig.

Hiszen mi egyebet cselekedhetnének a Fény Fiai, ha már a világ összes népei is ugyanezt cselekszik, s ettől függetlenül is közismert, hogy máig a világ feltalálóinak és professzori gárdájának a zöme szinte mindenütt olyan ember, aki valahogyan kapcsolatba került a ma magyarnak nevezett nyelvvel.
Nyelvünkben ugyanis olyan Isteni Kódok vannak elrejtve, amelyek önmagukban is beteljesítik a Törvényt, s az ember által kreált intervenciós „világnyelvekkel" ellentétben, szótagonként és ragonként is tartalmazzák a Fényt. (Szőke Lajos: Az emberiség égi eredetű ABC-jelrendszere)

S most, amikor idehaza „szellemi nyomorékok tartják kezükben a Pásztorbotot és a Korbácsot", nekünk, magyarságnak különösképpen értenünk kell; hogy bár a mai világ elismert népeinek mindegyike gyarmatosításon, rabszolgatartáson, s más népek elnyomorítása árán „vívta ki" a közmegbecsülést, (s esélyegyenlőség esetén akadna köztük olyan nép is, amelyik szolganépek nélkül életképtelen, s akadna olyan nép is, amely a népek között parazitaként élne), mégis: MI, a Világ Népeivel, a mentális, kauzális, asztráli és éteri világokban Kezdetektől egyek voltunk és egyek is vagyunk, s csupán a fizikai világban áll fenn ez a mesterkélten kirekesztő és megosztott nyelvi, vallási és politikai különbözőség.

S jóllehet; a fizikai világunkban, sorrendbe szedve, ősidők óta nagycsalád harcolt a nagycsalád ellen, törzs a törzs ellen, város a város ellen, majd nép a nép ellen, s legújabban nemzet a nemzet ellen, s tán kontinens a kontinens ellen, de úgy tűnik, ezt a viharos és zűrzavaros hozzáállást lassan el kell hagynunk.

Ezzel a különvált és felettébb (mesterségesen) elkülönített és elkülönült létezéssel a jövőben sem a Földet, sem a Természetet többé nem lehetünk képesek életben tartani. A jövőbeni EGYSÉG pedig az Égi Törvények értelmében mindenképpen meg fog valósulni (velünk vagy nélkülünk), vagyis fényes sikerű Küldetés - tudatosságunk, avagy vélt magyarság - halálunk egyaránt ezt az EGYSÉGET fogja szolgálni, s az élet továbbvitelét jelenti.

Napjainkra tekintve, az Európai Únió rendeltetése, feladata és szerepe lett volna, hogy jelenvalóságával hasonló összefogásra sarkallja Ázsiát, Afrikát és Dél-Amerikát. Ehelyett alakult ki, mint gyermekbetegség, ez a jelenlegi piacgazdasági bohóckodás.

S mindezek miatt oly nagyon helytelen, gusztustalan és sátáni a népeket szürkén összemosó, bankárfedezetű neoliberális piacgazdasági globalizáció, mert a népek sokszínűségének és a nemzeteknek a nemzeti hagyományaik megtartása mellett, a kirekesztő vallási és politikai megosztottság felszámolásával, sorsközösségben, önként, egyetértésben és Szeretetben kellene egymásra találniuk, s békésen egymásba oldódniuk, s ezt követően jöhetne a Világkormány.

Erre kell, hogy példát mutasson a Szívcsakra Népe, azaz: a MAGYAR.

Szerencsére türelemből eddig is jól vizsgáztunk.

Nemzeti tragédiánk tehát csupán annyiból áll, hogy e magasztosabb növekedésekről nem tudván, helyette napjaink vélt fogyatkozását siratjuk.

Ámde ettől még a döntéseink felelőssége a miénk marad, merthogy nem a VÉG, hanem a KEZDET jön el, s „akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon".